Naturdugnad er i utgangspunktet en nettside som tenkes opprettet for privatpersoner og organisasjoner som ønsker å utføre eller få utført en dugnad eller et bidrag til beste for natur og miljø. Nettsiden vil også bli brukt til egne prosjekter av biolog Erik Brenna, som er opptatt av blant annet natur, biologisk mangfold, miljø, klima, miljøvennlig matproduksjon og friluftsliv.


Prosjekter og prosjektideer:


BIOVEIER I BYEN - Foreningen for urbant biologisk mangfold

Egen nettside: www.bioveier.no

"Bioveier i byen" begynte som et prosjekt høsten 2015, arbeidsutvalget ble opprettet og hadde første møte med konstituering den 4. april 2016, og vi ble formelt stiftet som forening den 20. juni 2016, for deretter å bli registrert som frivillig organisasjon i Brønnøysundregistrene. Du kan se stiftelsesdokumentet her. Noen stikkord for foreningen er folkeopplysning, blomster, insekter og mat.

Våre mål

Hovedmålene er å ivareta, restaurere og gjenskape økosystemer fra bunnen av, og på den måten gi grobunn for et variert biologisk mangfold i og gjennom urbane strøk. Blomster utgjør en viktig grunnmur i så måte, og skaper bedre kår i byen for pollinerende insekter og dermed også andre organismer. Vi jobber for å på solid faglig grunnlag ivareta og restaurere lokalt biologisk mangfold, fremme urban matproduksjon (som krever pollinering), forhindre spredning av fremmede arter og bidra med folkeopplysning rundt alt dette. Vi vil skape et stort folkelig engasjement for disse temaene, slik at mange flere kan bidra til å oppnå disse målene.

GJETERFORMIDLING

Egen nettside: gjeter.no

Har årlig i perioden 2010-2014 søkt om oppstartsstøtte fra rovviltnemndenes FKT-midler (forebyggende og konfliktdempende tiltak) i flere fylker, men fått avslag hver gang. Prosjektet ligger på is, men kan starte hvis det blir finansiering på plass. Ta gjerne kontakt for ideer og tips!

SKÅNSOMT JORDBRUK

Flere arter er truet av moderne jordbruk. Noen arter legger man lett merke til at er i tilbakegang, slik som vipa. Andre arter kan reduserers i antall uten at man legger merke til det. Når arter reduseres i antall kan det gå ut over både økosystemenes funksjoner, jordbrukets effektivitet og de fremtidige mulighetene man har til å bruke naturen og jorden. Det kan bli muligheter for samarbeid med Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (landbruksavdelingen og miljøavdelingen), og samarbeid med bl.a. Norsk Ornitologisk Forening og Artsdatabanken.

RENT HAV

Egen nettside: www.renthav.no

Søkte i 2015 om midler fra Miljødirektoratet, men stor konkurranse om begrensede midler førte til avslag i første omgang, men det blir flere muligheter. Er du interessert i samarbeid hvis det blir noe av? Registrer deg gjerne her.

Under planlegging: Naturdugnad mot fremmede arter

Er du interessert i en dugnad mot fremmede arter i Trøndelag? Norsk Botanisk Forening (NBF) vurderer å arrangere dette, men det er ikke endelig avgjort. Kartlegging av fremmede bartrær i Bymarka vil trolig være en viktig del av dugnaden. Dette prosjektet er deres idé, og har tilfeldigvis delvis samme navn som denne nettsiden, noe som bare er bra! Formålet med nettsiden Naturdugnad er nettopp å legge til rette for samarbeid mellom organisasjoner om naturdugnader av forskjellige typer. Med tiden skal denne nettsiden bli brukervennlig og fungere nettopp til det formålet, i tillegg til egne prosjekter jeg tar initiativ til. Er du interessert i akkurat denne dugnaden, ta kontakt meg meg eller med Honorata Gaijda i NBF. Intensjonen er også å involvere lokallaget til NBF og andre interesserte organisasjoner.


Ide under utvikling: Miljøprosjekt for hele landet

Denne ideen er foreløpig hemmelig.E-post: naturdugnad@naturdugnad.no
— Status for nettsiden: Registrert 10. januar 2013. Sist oppdatert 5. januar 2018.